Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR
MADDE 1

HAYAT BU Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi
Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Söğütlüçeşme İş Merkezi No:2 Ofis:63 Kadıköy / İstanbul
Sözleşmede kısaca “HAYAT BU” olarak anılacaktır.

Adınız, Soyadınız

Adresiniz

Telefon Numaranız

sözleşmede kısaca “KULLANICI” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU ve TANIMLAR
MADDE 2

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Müşteri’nin HAYAT BU.com internet sitesi üzerinden hizmet türünü, paketini, adını, adedini, satış bedelini, teslimat adresini, kargo bedelini, ödeme şeklini ve varsa taksit adedini belirttiği, Müşteri’ye satışı ve teslimi hakkında 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. İşbu Sözleşme’de kullanılan aşağıdaki tanımlar aksi öngörülmedikçe karşılarında yazılı olan anlamları ifade eder.

“Rezervasyon Süresi” Müşteriler’in aktiviteyi satın alma tarihlerinden itibaren bir (1) yıl içerisinde söz konusu aktiviteyi kullanabilecekleri süreyi ifade eder;

“Aktivite Bileti” Müşteriler’e Hizmet’i kullanabilmeleri için sunulan, satın alınan Hizmet’in Rezervasyonu ve kullanımı için gerekli olan şifreyi ifade eder;

“Hizmet” Aktivite Bileti kullanılarak yararlanılabilecek olan hizmetleri ifade eder;

“Partner” Satılan Paket veya Hizmete sunulan aktivite veya deneyime ilişkin Hizmet’i sağlayan HAYAT BU ile işbu Sözleşme kapsamında iş ortaklığı yapan her bir gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder;

“Paket” HAYAT BU’nun ayrıntılarını ve içeriğini belirleyerek tahsise sunduğu, içerisinde çeşitli Hizmet alım opsiyonlarını barındıran, aynı anda birden fazla hizmeti de içerebilen hediye paketini ifade eder;

“Rezervasyon” Müşteri’nin veya Hizmetten Faydalanan’ın, Hizmet’i kullanabilmek için Partner ile yapacağı rezervasyonu ifade eder;

“Site” www.HAYATBU.com internet sitesini ifade eder;

“Müşteri(ler)” Bir hizmet veya Paket satın alan kişiyi/kişileri ifade eder.

“Hizmetten Faydalanan” Müşteri tarafından satın alınan Paket’te sunulan Hizmet’ten yararlanan kişiyi ifade eder.

SATIŞA KONU HİZMET
MADDE 3

Müşteri, HAYAT BU’ya ait herhangi bir satış kanalı üzerinden, Sözleşme konusu aşağıdaki ürünün temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

GENEL HÜKÜMLER
MADDE 4

4.1. Müşteri, Site veya HAYAT BU’ya ait elektronik ortamdaki herhangi bir satış kanalı üzerinden Paket veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduktan sonra işbu Sözleşme’nin akdedilmesi için elektronik ortamda gerekli teyidi verecektir. Müşteri, elektronik ortamda verilen onay sonrası ürünü veya rezervasyon gerektiren hizmeti satın alacaktır. Müşteri satın aldığı paket veya hizmeti kendi kullanabileceği gibi üçüncü bir kişiye hediye ederek üçüncü kişinin hizmet almasını sağlayabilir.

4.2. Müşteri, satın aldığı hizmet veya paketi hediye etmesi halinde, Sözleşme’deki şartlar dâhilinde hediye ettiği kişiyi bilgilendirmelidir. Bu bilgilendirmeyi yapmamış olması halinde, HAYAT BU herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.3. Satın alınan hizmete göre Hizmet’ten yararlanılabilmesi için Rezervasyon yapılması gerekebilir. Müşteri veya Hizmetten Faydalanan Rezervasyon yaptırmadan Hizmet’i kullanmak istemesi ve kullanamaması durumunda HAYAT BU’nun herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri ve Hizmetten Faydalanan aynı kişi olmadığı durumlarda Müşteri, Hizmetten Faydalanan’ı Rezervasyon konusunda bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.4. Hizmetten Faydalanan’ın Hizmet’ten yararlanabilmesi için Partner’e Hizmet’i almadan önce Aktivite Bileti numarasını bildirmesi gerekmektedir. Aktivite Bileti’nin, Rezervasyon Süresi içinde kullanılmamasından, kaybolmasından, kullanımının imkânsız hale gelecek şekilde zarar görmüş olmasından veya çalınmasından HAYAT BU hiç bir şekilde sorumlu değildir. Hizmetten Faydalanan, HAYAT BU’dan hiçbir şekilde geri ödeme veya telafi talep edemez. Şu kadar ki Aktivite Bileti’nin kaybolması, kullanımının imkânsız hale gelecek şekilde zarar görmüş olması veya çalınması durumunda Müşteri, HAYAT BU’ya haber vererek Aktivite Bileti’ni iptal ettirmelidir ve HAYAT BU, Rezervasyon yapılmadıysa ya da Hizmet kullanılmadıysa Müşteri’ye yeni bir Aktivite Bileti sağlayabilir.

4.5. Hizmetler, Partner’in müsaitlik durumuna göre ilgili aktivitenin sunulduğu günlerde ve zamanlarda, Rezervasyon yapılması koşulu ile geçerlidir. Müsaitlik durumu Partner aranılarak öğrenilebilir.

4.6. HAYAT BU, Paket veya Hizmet içerisinde belirtilmediği sürece Hizmetten Faydalanan’ın seçilen Partner’in Hizmet’i vereceği yere olan ulaşım masraflarını karşılamaz.

4.7. Hizmet’in verilmesi konusunda Partner tek sorumludur. HAYAT BU kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı hizmetlerin sağlanamadığı durumda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bununla birlikte HAYAT BU, Partner ile Hizmetten Faydalanan arasında herhangi bir sorun olduğunda, çözüm bulunması konusunda elinden gelen çabayı sarf edeceğini taahhüt eder.

4.8. Hizmetten Faydalanan, “risk” taşıyan aktivitelerde Hizmet’in güvenli ve doğru şartlarda uygulanabilmesi konusunda asgari tedbirlerin alınmasına özen göstermesi gerektiğini göz ardı etmemelidir. Bu hususta Hizmetten Faydalanan kişinin Partner tarafından bildirilen gerekli şartları taşıması gerekmektedir. Bu gereklilik hizmet verilmeden önce kontrol edilecektir. Müşteri veya Hizmetten Faydalanan’ın eksik bildirim nedeniyle hizmet verilememesi halinde sorumluluk kendilerine aittir, ücret iadesi yapılmayacaktır.

4.9. HAYAT BU, Rezervasyon yapılan Hizmet içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar. HAYAT BU’nun, Partner ile iş ortaklıklarını iptal etmesi durumunda veya satın alınan Paket veya Hizmetin herhangi bir nedenle sağlanamaması durumunda HAYAT BU, Hizmetten Faydalanan’a verilemeyen hizmete eşdeğer başka bir hizmet sunmak için elinden gelen gayreti göstereceğini taahhüt eder. İptal edilen Hizmet yerine Hizmetten Faydalanan tarafından başka bir Hizmet seçilir ve bu Hizmet daha yüksek bedelli olur ise Müşteri veya Hizmetten Faydalanan, aradaki farkı HAYAT BU’ya ödemeyi kabul eder.

4.10. Satın alınan ürün ile ilgili olarak fatura, satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Müşteri’nin bildirmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müşteri fatura adresini tam ve açık şekilde vermekle yükümlüdür. Adresin eksik verilmesi nedeniyle yerine ulaşmayan faturalardan HAYAT BU sorumlu olmayacaktır.

4.11. Hizmet’in dışında ekstra ücrete tabi ulaşım, konaklama, yemek, vb. harcamalardan HAYAT BU sorumlu değildir.

4.12. Aktivite Bileti’nin bir (1) yıl içerisinde kullanılmaması durumunda Müşteri’ye herhangi bir para iadesi yapılmayacaktır ve Müşteri başkaca bir talep hakkına sahip olmayacaktır.

4.13. Site ve içeriği "olduğu gibi" esasında sunulmaktadır. HAYAT BU, sağladığı hizmet konusunda Partnerin garantisi, ortalama kalite garantisi dâhil fakat bununla sınırlı olmayan belirli bir garanti vermez.

4.14. Partnerle yapılan sözleşmeler doğrultusunda, Tüketici Kanun’unda istisnalar dışında HAYAT BU’nun satılan bir hizmet ifa edilmişse bedelini iade etmesi söz konusu değildir.

4.15. Anlaşma yapılmış ve HAYAT BU üzerinden hizmeti satılmış olan Partner muhtelif sebeplerle hizmeti Hizmet Alana vermeyebilir veya erteleyebilir. Hizmetin herhangi bir şekilde iptal edilmesinden HAYAT BU sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda müşteri memnuniyeti ve çözüm için HAYAT BU ile temasa geçmeniz gerekmektedir.

4.16. Turlarımız Türsab üyesi Red Arena Tur tarafından düzenlenmektedir.

4.17. Seyahat aktivitelerimiz HTC Events & Tourism tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÖZEL KOŞULLAR
MADDE 5

5.1. Hizmetten Faydalanan, Partner’in sağladığı hizmetlerden yararlanmak için yasal koşulları taşımak zorundadır (örneğin alkollü içecek içeren menü talebi veya “riskli” sayılabilecek sportif aktiviteler gibi bazı aktivitelerden sadece yasal yaş sınırına haiz kişiler yararlanabilir). Hizmetten Faydalanan’ın Partner’in belirlediği koşulları veya yasal koşulları taşımadan yaptığı aktivitelerden doğacak zararlardan HAYAT BU sorumlu değildir.

5.2. HAYAT BU, Rezervasyon yapılacak aktivitelerin her biri için Hizmetten Faydalananlara yaş, sağlık, boy, kilo gibi birtakım özellikleri ile ilgili olarak bazı kısıtlamalar getirilebilir. Her bir Hizmet altında bu kısıtlamalara dair uyarılar yer alır. Partner bu nedenlerle Rezervasyon talebini geri çevirebilir.

5.3. Rezervasyon esnasında Hizmetten Faydalanan’ın vermiş olduğu eksik veya yanlış bilgiler nedeniyle Hizmet sağlanamaz ise HAYAT BU herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.4. Hizmet’in kullanılabilmesi için doğa koşulları elverişli olmadığı takdirde veya Partner’in müsaitlik durumuna göre HAYAT BU veya Partner Rezervasyon yapılan aktivitenin gerçekleştirileceği tarihi Müşteri’ye bilgilendirmede bulunarak değiştirebilir.

TESLİMAT
MADDE 6

6.1. Müşteri ürünü hediye etmek isterse; Paket, Müşteri’ye ya da Müşteri tarafından satın alma sırasında belirtilmiş olan Hizmetten Faydalanan’a teslim edilir. Seçilen Paket için, müşterinin seçtiği yönteme göre, elektronik posta, SMS (kısa mesaj), zarf içerisinde kargo veya hediye kutusu içerisinde kargo yoluyla Aktivite Bileti gönderilir.

6.2. Yalnızca Türkiye içinde teslimat yapılmaktadır. Müşteri tarafından belirtilen adreste teslim alacak ilgili kişi bulunmaması veya hatalı adres bildirilmesi durumunda HAYAT BU hiçbir sorumluluk kabul etmez.

6.3. Teslimatı istenen Paket, siparişten itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Müşteri’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak Müşteri’nin belirttiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, Müşteri’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden HAYAT BU sorumlu tutulamaz.

6.4. HAYAT BU, Paketi’in Aktivite Bileti ile birlikte tam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Aktivite Bileti’nin güvenliğinden Müşteri sorumludur.

6.5. Paketi’in teslimatı için işbu Sözleşmenin akdedilmiş olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Müşteri bedeli ödemez ise veya ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, HAYAT BU Paket’in ve Aktivite Bileti’nin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Paketin tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının Müşteri’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun söz konusu bedeli HAYAT BU’ya ödememesi halinde Aktivite Bileti iptal edilecektir. Bu madde kapsamında Aktivite Bileti iptal edilemez ve Hizmet’ten yararlanılır ise HAYAT BU uğrayacağı zararları Müşteri’den talep edebilir.

SORUMSUZLUK HALLERİ
MADDE 7

7.1. HAYAT BU, belirtilen Hizmetler’in sağlayıcısı değildir ve seçilen Hizmet’in kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle Hizmetten Faydalanana verilmemesi veya eksik uygulanması veya mücbir sebep durumlarında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7.2. Aksi işbu Sözleşme’de veya kanunen düzenlenmedikçe, HAYAT BU, Partner tarafından Hizmetten Faydalana’na verilebilecek zararlar konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Müşteri veya Hizmetten Faydalanan bundan doğabilecek zararının karşılanması konusunda, HAYAT BU’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

CAYMA HAKKI
MADDE 8

8.1. Müşteri, Aktivite Bileti’nin tesliminden itibaren 30 iş günü içinde Paketi veya Hizmeti reddederek cayma hakkına sahiptir. Müşteri’nin cayma bildirimi HAYAT BU’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 iş günü içinde bedel Müşteri'ye iade edilir.

8.2. Müşteri, 30 gün içerisinde cayma hakkını kullanmasa da, Müşteri veya Hizmetten Faydalanan bir (1) yıla kadar Rezervasyon Şifresini kullanmadığı sürece değiştirilen hizmet veya paketin fiyat farkını ödemek koşuluyla başka bir hizmetle veya paketle değiştirebilir.

8.3. Hizmet veya Paketin satın alınmasının ardından Rezervasyon yapıldığı durumlarda iade işlemi ancak Partner’in onay vermesi halinde gerçekleştirilebilir. Rezervasyon tarihine 72 saatten az kalması durumunda hiçbir şekilde iade kabul edilmeyecektir.

ÖDEMELER
MADDE 9

9.1. Ödeme Müşteri’nin tercihine göre, banka havalesi, kredi kartı, Paypal veya satın alınan Hizmet veya Paket’in daha ucuz bir Hizmet veya Paket ile değiştirilmesi halinde sonraki alımlarında kullanılmak üzere saklanan “alacak” ile aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilebilir:

(i) Kredi kartı ile : Müşteri’nin ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını, son geçerlilik tarihini ve kartın arkasında bulunan güvenlik numarasını belirtmesi gerekmektedir. HAYAT BU, bankanın ödemeye izin vermemesi halinde, Müşteri’nin siparişini askıya alma hakkına sahiptir.

Müşteri, kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kredi kartı ile alınmış Hizmet veya Paket iadesi durumunda kredi kartına iade, bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.

(ii) HAYAT BU hesabına banka havalesi veya EFT ile:

Havale veya EFT, Sipariş Numarası açıklama kısmına yazılarak, şu hesaplardan birisine yapılmalıdır:


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Yapı Kredi Bankası (TL Hesabı)

Şube: Kadıköy

Şube Kodu: 006

Hesap No: 90610324

Hesap No (IBAN): TR86 0006 7010 0000 0090 6103 24


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Garanti Bankası (TL Hesabı)

Şube: Gebze Organize Sanayi

Şube Kodu: 071

Hesap No: 6294022

Hesap No (IBAN): TR59 0006 2000 0710 0006 2940 22


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Garanti Bankası (EURO Hesabı)

Şube: Gebze Organize Sanayi

Şube Kodu: 071

Hesap No: 9078943

Hesap No (IBAN): TR40 0006 2000 0710 0009 0789 43


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Garanti Bankası (USD Hesabı)

Şube: Gebze Organize Sanayi

Şube Kodu: 071

Hesap No: 9078944

Hesap No (IBAN): TR13 0006 2000 0710 0009 0789 44


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Akbank (TL Hesabı)

Şube: Kadıköy

Şube Kodu: 020

Hesap No: 349265

Hesap No (IBAN): TR51 0004 6000 2088 8000 3492 65


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Akbank (USD Hesabı)

Şube: Kadıköy

Şube Kodu: 020

Hesap No: 371965

Hesap No (IBAN): TR45 0004 6000 2000 1000 3719 65


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: Akbank (EURO Hesabı)

Şube: Kadıköy

Şube Kodu: 020

Hesap No: 371964

Hesap No (IBAN): TR49 0004 6000 2003 6000 3719 64


Hesap sahibi: Hayat Bu Tanıtım Reklam Bilişim Ve Ticaret Limited Şirketi

Banka: İş Bankası (TL Hesabı)

Şube: Rıhtım Kadıköy

Şube Kodu: 1025

Hesap No: 10254211701

Hesap No (IBAN): TR48 0006 4000 0011 0254 2117 01

 

Havale esnasında açıklama kısmında sipariş kodu belirtilmelidir. Sipariş kodunun yanlış belirtilmesi halinde sipariş doğrulanmayabilir veya geçerli sayılmayabilir. Bu durumda Müşteri’nin havale ettiği meblağ, Müşteri’nin hesabına iade edilir.

(iii) Paypal ile:

Paypal ödemesi sipariş numarası ile birlikte şu email adresine yapılmalıdır: destek@hayatbu.com

GİZLİLİK

MADDE 10

10.1. HAYAT BU, Site üzerinden Müşteriler tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, Site’de yer alan gizlilik politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca "Gizli Bilgiler" olarak anılacaktır.

10.2. HAYAT BU işbu Sözleşme’de tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

MADDE 11

HAYAT BU, işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası ile ilgili kendi kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir mücbir sebepten dolayı ve herhangi bir kusur ya da ihmali olmaksızın imkânsız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa, HAYAT BU anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği müddetçe söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri ve herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mücbir sebebe örnek teşkil eder.

DEVİR

MADDE 12

HAYAT BU, işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Müşteri’nin ön iznini almaksızın bağlı şirketlerine devredebilir.

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 13

13.1. HAYAT BU İletişim Bilgileri:

Adres: Eğitim Mahallesi Poyraz Sokak Söğütlüçeşme İş Merkezi No:2 Ofis:63 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 444 33 86

Faks: +90 216 550 15 23

E-posta: destek@hayatbu.com

13.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik Sözleşme’nin söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm olmadan var olabilecek diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Şu kadar ki; böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşme’nin temelini etkilemeyecektir.

13.3. Sözleşme’de yapılacak olan her türlü değişiklik ancak yazılı tadiller ile mümkündür.

13.4. İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikâyet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Hizmetin satın alındığı veya Müşteri’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.